Extrase statut pt membri sustinatori


Capitolul I. Denumire, natură juridică, sediu, durata Clubului

art. 1. Clubul Sportiv de Inot MASTERS Timisoara (denumit în continuare Clubul) este o filiala a Asociatiei de Inot MASTERS, organizaţie non-profit ce funcţionează ca persoană juridică română de drept privat.
....
 
Capitolul II. Scopul, obiectivele şi principiile Clubului

 art. 6. (1) Scopul Clubului este de a intari conditia fizica si starea de sanatate a adultilor din Timisoara prin practicarea inotului.

(2) În acest sens, obiectivele Clubului sunt:

a)   promovarea practicarii inotului de catre adulti;

b)   crearea de oportunitati pentru practicarea inotului de catre adulti;

c)   stimularea institutiilor si a opiniei publice in a sustine practicarea inotului de catre adulti;

d)   intarirea solidaritatii si camaraderiei intre adultii ce practica inotul;

e)   Incurajarea cercetarii stiintifice privind practicarea inotului de catre adulti.

(3) Activitatea clubului se poate desfăşura la nivel local, naţional sau international.
 

art. 7. Principii de funcţionare ale Clubului:

a)      autonomie: Clubul decide în privinţa activitatilor pe care le initiaza, respectiv, a implicării sale în activitati initiate de altii. Clubul se implica doar activitati subordonate scopului sau declarat;

b)      voluntariat: activităţile din cadrul programelor Clubului sunt desfăşurate în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii Clubului sau persoane ce se alătură acestuia pentru realizarea anumitor activitati;

c)      nediscriminare pe criterii de apartenenta de sex, virsta, rasa, educatie, pregatire profesionala, capacitate fizica, etc.;

d)      nepartizanat politic: chiar daca prin activitatile in care este implicat, Clubul sustine idei, proiecte, reglementari de interes public, Clubul nu promoveaza nici un fel de ideologie politică, partid, candidat, formaţiune politică sau coaliţie a acestora.

 
Capitolul III. Patrimoniul Clubului

art. 8. (1) Patrimoniul Clubului se compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de   

valoare, provenite din cotizatii, taxe, donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, precum şi din venituri realizate din activităţi economice, directe sau indirecte, in conformitate cu legea.

       ....

 
Capitolul IV. Membrii Clubului

art.10. Clubul are următoarele categorii de membri:

-      membri;
-      membri sustinatori;
-      membri de onoare.


art.11. (1) Poate fi membru sustinator al Clubului orice persoana care este majora si se obligă, in scris, să respecte reglementarile Clubului.

       (2) Poate deveni membru al clubului orice membru sustinator care, dupa cel putin 6 luni de zile de la inscrierea in club, solicita si primeste acordul Comitetului de conducere in acest sens.

 

art.12. Membrii Clubului au următoarele drepturi:

a)   să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere dacă îndeplinesc condiţiile impuse de prezentul statut. Membrii sustinatori si cei de onoare nu au acest drept;

b)   sa faca propuneri privind activitatile Clubului;

c)   să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale. Membrii sustinatori si cei de onoare nu au acest drept;

d)   să fie informaţi cu privire la deciziile referitoare la desfăşurarea activităţii Clubului;

e)   să participe la activităţile organizate de Club, in conformitate cu regulile de desfasurarea ale acestor activitati

f)     să participe la diferite evenimente şi activităţi, în numele Clubului, dacă au mandat de reprezentare.

 
art.13. Membrii Clubului au următoarele obligaţii:

a)   să respecte, statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale si ale structurilor de conducere;

b)   să işi indeplineasca obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat fata de Club. Neplata cotizatiei timp de 2 luni, consecutiv, duce la excluderea de drept din Club.

c)   să respecte obligaţiile ce le revin în urma exercitării unei funcţii în cadrul Clubului.

 
art.14. Calitatea de membru se obţine pe baza unei cereri scrise adresate Clubului.
art.15. (1)  Calitatea de membru, indiferent de categoria din care face parte, se pierde prin:

a)            renunţare;

b)            excluderea de drept, pentru neplata cotizatiei timp de 2 luni, consecutiv;

c)            excludere, în cazul încălcării statutului, regulamentelor sau hotărârilor structurilor de conducere, a comiterii unei nereguli financiare, a prejudicierii grave a imaginii Clubului sau a unui comportament incompatibil cu normele de conduită morală;

d)            deces.

(2) In conditiile prevazute la art. c), excluderea este hotărâtă de catre Comitetul de Conducere cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor comitetului.

(4) Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească obligaţiile asumate faţă de Club.

(5) Litigiile cu Clubul se soluţionează prin arbitraj, in conditii stabilite de comun acord, sau in fata instantelor de judecata.

....     

art.17. Regimul de disciplină pentru membrii Clubului: recompense şi sancţiuni si, respectiv, condiţiile de acordare a acestora sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului.

 
Capitolul V. Organizarea Clubului

        Generalitati

art.18. Clubul functioneaza la nivelul municipiului Timisoara.

art.19. Structurile de conducere ale Clubului sunt:

a)    Adunarea Generală a Clubului

b)    Comitetul de Conducere

c)    Preşedintele de Club

..............
 
Capitolul VI. Administrarea Clubului si a activitatilor sale

art. 37. Structura organizatorică executiva, organigrama Clubului si atribuţiile compartimentelor funcţionale se stabilesc de catre Comitetul de Conducere, in functie de activitatile de desfasurat.

.............

 


Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania