Statut


Adoptat la 8 iunie 2009, in cadrul adunarii generale.

 

Capitolul I. Denumire, natură juridică, sediu, durata Clubului

 

art. 1. Clubul Sportiv de Inot MASTERS Timisoara (denumit în continuare Clubul) este o filiala a Asociatiei de Inot MASTERS, organizaţie non-profit ce funcţionează ca persoană juridică română de drept privat.

 

art. 2. Denumirea Clubului va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal.

 

art. 3. Clubul are sediul social in Timisoara, pe Intrarea Catu Bogdan (fosta strada Dropiei), nr. 12, bl. B 7, sc. C, ap. 4.

 

art. 4. Insemnele şi culorile Clubului sunt prezentate in anexa. Clubul poate avea sigiliu propriu.

 

art. 5. Clubul va funcţiona pe termen nelimitat.

 

 

Capitolul II. Scopul, obiectivele şi principiile Clubului

 

 art. 6. (1) Scopul Clubului este de a intari conditia fizica si starea de sanatate a adultilor din Timisoara prin practicarea inotului.

(2) În acest sens, obiectivele Clubului sunt:

a)   promovarea practicarii inotului de catre adulti;

b)   crearea de oportunitati pentru practicarea inotului de catre adulti;

c)   stimularea institutiilor si a opiniei publice in a sustine practicarea inotului de catre adulti;

d)   intarirea solidaritatii si camaraderiei intre adultii ce practica inotul;

e)   Incurajarea cercetarii stiintifice privind practicarea inotului de catre adulti.

(3) Activitatea clubului se poate desfăşura la nivel local, naţional sau international.

 

art. 7. Principii de funcţionare ale Clubului:

a)      autonomie: Clubul decide în privinţa activitatilor pe care le initiaza, respectiv, a implicării sale în activitati initiate de altii. Clubul se implica doar activitati subordonate scopului sau declarat;

b)      voluntariat: activităţile din cadrul programelor Clubului sunt desfăşurate în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii Clubului sau persoane ce se alătură acestuia pentru realizarea anumitor activitati;

c)      nediscriminare pe criterii de apartenenta de sex, virsta, rasa, educatie, pregatire profesionala, capacitate fizica, etc.;

d)      nepartizanat politic: chiar daca prin activitatile in care este implicat, Clubul sustine idei, proiecte, reglementari de interes public, Clubul nu promoveaza nici un fel de ideologie politică, partid, candidat, formaţiune politică sau coaliţie a acestora.

 

 

Capitolul III. Patrimoniul Clubului

 

art. 8. (1) Patrimoniul Clubului se compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de    

valoare, provenite din cotizatii, taxe, donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, precum şi din venituri realizate din activităţi economice, directe sau indirecte, in conformitate cu legea.

       (2) Donaţiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcină. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în registrul de donaţii al Clubului.

       (3) Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop, dacă acesta este în concordanţă cu obiectivele Clubului. Clubul, prin Comitetul de Conducere, refuză orice donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.

 

art. 9. Patrimoniul iniţial al Clubului, în valoare de 400 RON la data constituirii, este alcătuit din aportul în bani al asociaţilor.

 

 

Capitolul IV. Membrii Clubului

 

art.10. Clubul are următoarele categorii de membri:

-      membri;

-      membri sustinatori;

-      membri de onoare.

 

art.11. (1) Poate fi membru sustinator al Clubului orice persoana care este majora si se obligă, in scris, să respecte reglementarile Clubului.

       (2) Poate deveni membru al clubului orice membru sustinator care, dupa cel putin 6 luni de zile de la inscrierea in club, solicita si primeste acordul Comitetului de conducere in acest sens.

 

art.12. Membrii Clubului au următoarele drepturi:

a)   să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere dacă îndeplinesc condiţiile impuse de prezentul statut. Membrii sustinatori si cei de onoare nu au acest drept;

b)   sa faca propuneri privind activitatile Clubului;

c)   să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale. Membrii sustinatori si cei de onoare nu au acest drept;

d)   să fie informaţi cu privire la deciziile referitoare la desfăşurarea activităţii Clubului;

e)   să participe la activităţile organizate de Club, in conformitate cu regulile de desfasurarea ale acestor activitati

f)     să participe la diferite evenimente şi activităţi, în numele Clubului, dacă au mandat de reprezentare.

 

art.13. Membrii Clubului au următoarele obligaţii:

a)   să respecte, statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale si ale structurilor de conducere;

b)   să işi indeplineasca obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat fata de Club. Neplata cotizatiei timp de 2 luni, consecutiv, duce la excluderea de drept din Club.

c)   să respecte obligaţiile ce le revin în urma exercitării unei funcţii în cadrul Clubului.

 

art.14. Calitatea de membru se obţine pe baza unei cereri scrise adresate Clubului.

 

art.15. (1)  Calitatea de membru, indiferent de categoria din care face parte, se pierde prin:

a)            renunţare;

b)            excluderea de drept, pentru neplata cotizatiei timp de 2 luni, consecutiv;

c)            excludere, în cazul încălcării statutului, regulamentelor sau hotărârilor structurilor de conducere, a comiterii unei nereguli financiare, a prejudicierii grave a imaginii Clubului sau a unui comportament incompatibil cu normele de conduită morală;

d)            deces.

(2) In conditiile prevazute la art. c), excluderea este hotărâtă de catre Comitetul de Conducere cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor comitetului.

(4) Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească obligaţiile asumate faţă de Club.

(5) Litigiile cu Clubul se soluţionează prin arbitraj, in conditii stabilite de comun acord, sau in fata instantelor de judecata.

 

art.16. Calitatea de membru de onoare se acordă de către structurile de conducere persoanelor care prin activitatea şi contribuţia lor sprijină în mod deosebit acţiunile Clubului. Membrii de onoare fac parte de drept din Consiliul de Onoare. Calitatea de membru de onoare nu dă drept de vot în adoptarea deciziilor în cadrul Clubului.

      

art.17. Regimul de disciplină pentru membrii Clubului: recompense şi sancţiuni si, respectiv, condiţiile de acordare a acestora sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului.

 

 

Capitolul V. Organizarea Clubului

 

       Generalitati

 

art.18. Clubul functioneaza la nivelul municipiului Timisoara.

 

art.19. Structurile de conducere ale Clubului sunt:

a)    Adunarea Generală a Clubului

b)    Comitetul de Conducere

c)    Preşedintele de Club

 

art. 20. (1) Persoanele alese în cadrul structurilor de conducere nu sunt retribuite pentru activitatea desfăşurată conform atributiilor funcţiei pentru care au fost alese.

(2) O persoană nu poate exercita simultan doua funcţii alese în cadrul clubului.

(3) O persoană nu poate exercita simultan, în cadrul Clubului, o funcţie aleasă şi una executivă, daca aceasta din urma este platita.

 

art. 21. Nici un membru participant la o intrunire nu poate avea mai mult de un mandat de reprezentare din partea unui alt membru absent. Mandatul acordat trebuie sa fie in forma scrisa.

 

art. 22. Controlul financiar se exercită de catre cenzor sau, daca este cazul, Comisia de Cenzori, in conditiile legii.

 

art. 23. În cadrul Clubului, se pot înfiinţa structuri specializate, al căror mod de funcţionare este stabilit prin regulamentele de funcţionare ale acestora, aprobate de catre structura de conducere competenta.

 

       Secţiunea I-a. Adunarea Generală a Clubului

 

art.24. Conducerea Clubului se exercită de către Adunarea Generală. Aceasta este formată din toţi membrii Clubului cu drept de vot.

 art.25. Adunarea Generală a Clubului are următoarele atribuţii:

a)   stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Clubului în conformitate cu scopul Clubului;

b)   aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului anual pentru Club;

c)   alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de conducere;

d)   numirea şi revocarea cenzorului;

e)   modificarea statutului Clubului;

f)     dizolvarea şi lichidarea Clubului, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

g)   deleaga, in limita propriei vointe, diverse competenţe catre Comitetul de Conducere.

 

art. 26 Adunarea Generală a Clubului este convocată de catre Comitetul de Conducere şi se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an, şedinţele extraordinare convocându-se după caz, de către Comitetul de Conducere sau de catre cel puţin 1/4 din numărul membrilor Adunării Generale a Clubului.

       Şedinţele Adunării Generale se convoacă cu cel putin 30 de zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.

 

art. 27 (1) Şedinţele Adunării Generale a Clubului se consideră legal constituite în cazul în care sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor, hotaririle urmând să fie adoptate prin consens sau, in cazul in care acesta nu poate fi obtinut, cu 2/3 din numarul celor prezenti.

(2) Hotararile privind propunerile de modificare a statutului se iau cu voturile a 2/3 din numărul membrilor Clubului.

(3) In cazul in care nu este deplinita conditia pentru ca adunarea sa fie legal constituita, Adunarea Generală a Clubului este convocată, in cel mult 2 saptamini, dar nu mai devreme de 5 zile lucratoare înainte de data propusa pentru întrunire.

 

       Secţiunea a II-a. Comitetul de Conducere al Clubului

 

art. 28. (1) Comitetul de Conducere este structura care conduce activitatea Clubului între două reuniuni ale Adunării Generale.

(2) Comitetul de Conducere este format din 5 membri, aleşi de catre Adunarea Generală a Clubului prin vot direct si secret.

(3) In caz de vacanta in structura Comitetului de conducere, se organizeaza alegeri partiale;

(4) Cu exceptia primelor alegeri, pentru a fi ales in cadrul Comitetului de conducere, orice membru trebuie sa aiba o vechime de cel putin un an in cadrul Clubului.

(5) Candidaturile trebuie sa fie anunţate membrilor Clubului cu cel puţin 20 de zile înainte de data când se ţine Adunarea Generală.

 

art. 29. Comitetul de Conducere are următoarele atribuţii:

a)   conduce procesul de planificare strategica a Clubului;

b)   contribuie la promovarea imaginii publice a Clubului;

c)   participa la stringerea de fonduri pentru Club;

d)   este responsabil de buna administrare a întregului patrimoniu al Clubului;

e)   încheie acte juridice în numele şi pe seama Clubului în limitele de competenţă stabilite de către Adunarea Generală a Clubului;

f)     urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de catre Adunarea Generala;

g)   stabileste calendarul de activitati al Clubului;

h)   prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Clubului

i)      adopta si modifica regulamentele Clubului. Daca în termen de 15 de zile de la comunicarea unor noi prevederi, acestea sunt contestate de cel putin 1/3 din numărul membrilor, Comitetul de Conducere va suspenda imediat aplicarea lor si va organiza în termen de 7 zile un referendum cu privire la reglementarile contestate. Ridicarea suspendarii sau revocarea reglementarilor contestate se decide cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor;

j)      decide structura organizatorică, organigrama si atribuţiile compartimentelor funcţionale la nivel de Club;

k)    numeste, daca este cazul, seful executivului Clubului si stabileste limitele sale de competenta;

l)      angajeaza personalul Clubului. In cazul existentei unui sef al executivului Clubului, acesta preia aceasta atributie;

m) aprobă acceptarea donaţiilor negrevate de sarcini stabilind de asemenea limitele în care se poate face această acceptare;

n)   poate decide, in conformitate cu prevederile statutare, acordarea si retragerea statutului de membru al Clubului;

o)   decide schimbarea sediului;

p)   alege Presedintele Clubului;

q)   stabileste functiile din cadrul Comitetului de conducere si numeste membrii sai pe aceste functii;

r)     stabileste valoarea taxei de inscriere si a cotizatiei;

s)   îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

 

art.30. (1) Comitetul de Conducere se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru, şedinţele extraordinare convocându-se după caz, de către Preşedintele Clubului sau de catre cel puţin doi dintre membrii Comitetului de conducere, ori de cate ori este nevoie.

       (2) Şedinţele Comitetului de conducere se convoacă cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă locul şi data, precum şi ordinea de zi.

(3) Şedinţele Consiliului se consideră legal constituite în cazul în care sunt prezenţi cel putin 4 dintre membri, deciziile urmând să fie adoptate prin consens sau, in cazul in care acesta nu poate fi obtinut, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

       (4) Pe durata reuniunilor Consiliului, toti membrii Consiliului sunt egali in drepturi. In caz de balotaj, votul Presedintelui Clubului este decisiv.

 (5) Fiecare reuniune este prezidata, prin rotatie, de catre un membru al Consiliului.

(6) În cazul a două absenţe nemotivate consecutive sau a trei absenţe consecutive, motivate sau nemotivate, membrii Comitetului de conducere isi pierd mandatul de drept.

       (7) In functie de numarul de membri si obiectivele Clubului, numarul de membri ai Comitetului de conducere poate fi modificat prin hotarire a Adunarii Generale.

 

art.31. (1) Pentru membrii Comitetului de conducere mandatul este de doi ani.

(2) Un membru al Consiliului nu poate detine mai mult de doua mandate consecutive, indiferent de functie.

(3) Membrii Comitetului de conducere nu pot fi cenzori.

 

Secţiunea a III-a. Preşedintele Clubului

 

art. 32.  (1) Preşedintele Clubului este ales prin vot secret dintre membrii Comitetului de conducere, de catre acestia.

       (2) Cu exceptia primului mandat al Consiliului, un membru poate fi ales in functia de presedinte doar incepind cu cel de-al doilea mandat ca membru al Consiliului.

(3) Atribuţiile preşedintelui de Club sunt cele ce decurg din calitatea de membru al Comitetului de conducere, la care se adaugă:

a)      reprezintă Clubul în raporturile cu terţii;

b)      poate decide delegarea de competenţă (prin mandat special) în favoarea unui alt membru;

c)      acordă calitatea de membru de onoare al Clubului, conform hotărârilor Comitetului de conducere.

 

Secţiunea a IV-a. Cenzorul

 

art. 33. (1) Controlul financiar al Clubului este realizat de catre un cenzor sau, daca este cazul, o comisie de cenzori, numit sau demis de catre Adunarea Generală, la propunerea Comitetului de conducere.

(2) Mandatul este de doi ani şi decurge de la data numirii.

(3) Calitatea de cenzor este incompatibila cu tinerea evidentei financiar-contabile a Clubului.

 

art. 34. Pentru activitatea depusă, cenzorul poate primi o indemnizaţie. Cenzorul poate renunţa la funcţie cu un preaviz de treizeci de zile, fiind răspunzător pentru retragerea intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor sale.

 

art. 35. Atribuţii:

a)   verifică activitatea financiar-contabilă şi gestionarea patrimoniului Clubului;

b)   verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate;

c)   prezintă rapoarte Comitetului de conducere la solicitarea acestuia. Anual va prezenta, in fata Adunarii Generale, un raport referitor la bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Clubului;

d)   are dreptul să participe la şedinţele Comitetului de conducere, fără drept de vot.

 

Secţiunea a V-a. Consiliul de Onoare

 

art. 36. (1) Consiliul de Onoare este o structura interna a Clubului, alcătuita din personalitati publice a caror imagine publica poate contribui la cresterea vizibilitatii Clubului.

       (2) Fiecare membru de onoare este membru de drept al Consiliului de Onoare.

 

 

Capitolul VI. Administrarea Clubului si a activitatilor sale

 

art. 37. Structura organizatorică executiva, organigrama Clubului si atribuţiile compartimentelor funcţionale se stabilesc de catre Comitetul de Conducere, in functie de activitatile de desfasurat.

 

art. 38. Gestiunea Clubului se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

Capitolul VII. Dispoziţii finale

 

art. 39. Dizolvarea şi lichidarea Clubului se fac în conditiile prevăzute de lege.

 

art. 40. Prevederile statutului se completează cu normele legale în vigoare şi cu dispoziţiile regulamentelor de funcţionare ale Clubului.

 

 


Pagini in aceasta categorie :

Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania