Statut 2007


Nota: versiunea de mai jos a statutului CIMT nu mai este in vigoare incepand din 8 iunie 2009

 

Capitolul I. Denumire, natură juridică, sediu, durata Clubului

 

art. 1. Clubul de Inot MASTERS Timisoara (denumit în continuare Clubul) este o filiala a Asociatiei de Inot MASTERS, organizaţie non-profit ce funcţionează ca persoană juridică română de drept privat.

 

art. 2. Denumirea clubului va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal. Clubul poate avea sigiliu propriu.

 

art. 3. Clubul are sediul social in Timisoara, pe Intrarea Catu Bogdan (fosta strada Dropiei), nr. 12, bl. B 7, sc. C, ap. 4

 

art. 4. Clubul va funcţiona pe termen nelimitat.

 

art. 5. Activitatea clubului se poate desfăşura la nivel local, naţional sau international.

 

 

Capitolul II. Scopul, obiectivele şi principiile Clubului

 

 art. 6. Scopul, obiectivele şi principiile Clubului trebuie sa fie identice cu cele ale Asociatiei de Inot MASTERS. In acest sens, orice modificari aduse in textul statutului asociatiei, trebuie sa fie operate in cel mai scurt timp posibil si in statutul clubului.

 (1) Scopul Clubului este de a intari conditia fizica si starea de sanatate a adultilor prin practicarea inotului.

(2) În acest sens, obiectivele Clubului sunt:

a)   promovarea practicarii inotului de catre adulti;

b)   crearea de oportunitati pentru practicarea inotului de catre adulti;

c)   stimularea institutiilor si a opiniei publice in a sustine practicarea inotului de catre adulti;

d)   intarirea solidaritatii si camaraderiei intre cei ce practica inotul;

e)   Incuraja cercetarea stiintifica privind practicarea inotului de catre adulti.

 

art. 7. Principii de funcţionare ale Clubului:

1.    nediscriminare pe criterii de apartenenta de sex, virsta, rasa, educatie, pregatire profesionala, capacitate fizica, etc.;

2.    voluntariat: activităţile din cadrul programelor clubului sunt desfăşurate în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii clubului sau persoane ce se alătură acestuia doar pentru realizarea unor activitati;

3.    nepartizanat politic: clubul nu va promova nici un fel de ideologie politică, partid, candidat, formaţiune politică sau coaliţie a acestora în activităţile sale;

4.    autonomia clubului. Clubul decide în privinţa integrării sale în programele iniţiate pe plan naţional. Clubul poate desfasura activitati dacă acestea nu contravin scopului asociatiei.

 

 

Capitolul III. Patrimoniul clubului

 

art. 8. (1) Patrimoniul clubului se compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare, provenite din taxa de club, donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, precum şi din venituri realizate din activităţi economice, directe sau indirecte, conform legii.

(2) Bunurile menţionate mai sus, ce sunt obţinute de catre cluburi, vor fi administrate de catre acestea pe întreaga perioadă a existenţei lor. Comitetul de Conducere este responsabil de buna administrare a întregului patrimoniu al clubului.

 

art. 9. (1) Donaţiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcină. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în registrul de donaţii al clubului.

       (2) Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop, dacă acesta este în concordanţă cu obiectivele clubului. Clubul, prin Comitetul de Conducere, refuză orice donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.

 

art.10. (1) Valoarea taxei de club este reactualizată anual de către Comitetul de Conducere.

       (2) Neplata taxei de club timp de 2 luni, consecutiv, duce la excluderea din club, la decizia Comitetului de Conducere a Clubului.

 

art.11. Patrimoniul iniţial al clubului, în valoare de 400 RON la data constituirii, este alcătuit din aportul în bani al asociaţilor.

 

 

Capitolul IV. Membrii clubului

 

art.12. Clubul are următoarele categorii de membri:

-      membri fondatori;

-      membri;

-      membri de onoare.

 

art.13. Poate fi membru al clubului orice persoana care a obtinut in prealabil calitatea de membru al Asociatiei de Inot MASTERS si se obligă să respecte reglementarile clubului.

 

art.14. Membrii clubului au următoarele drepturi:

a)   să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere dacă îndeplinesc condiţiile impuse de prezentul statut. Membrii de onoare nu au acest drept;

b)   să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale (cu excepţia membrilor de onoare);

c)   să fie informaţi cu privire la deciziile referitoare la desfăşurarea activităţii clubului;

d)   să participe la activităţile organizate de club, in conformitate cu regulile de desfasurarea ale acestor activitati

e)   să participe la diferite evenimente şi activităţi, în numele clubului, dacă au mandat de reprezentare.

 

art.15. Membrii clubului au următoarele obligaţii:

a)   să respecte, statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale si ale structurilor de conducere;

b)   să işi indeplineasca obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat fata de asociatie;

c)   să respecte obligaţiile ce le revin în urma exercitării unei funcţii în cadrul clubului.

 

art.16. Calitatea de membru se obţine pe baza completării unei cereri de afiliere.

 

art.17. (1) Calitatea de membru, indiferent de categoria din care face parte, se pierde prin:

a)            renunţare;

b)            excludere, în cazul încălcării statutului, regulamentelor sau hotărârilor structurilor de conducere, a comiterii unei nereguli financiare, a prejudicierii grave a imaginii clubului sau a unui comportament incompatibil cu normele de conduită morală;

c)            deces.

(2) Excluderea este hotărâtă de catre Comitetul de Conducere cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor.

(3) Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească obligaţiile asumate faţă de club.

(4) Litigiile se soluţionează de catre structura de decizie imediat superioara celei care a hotărât excluderea. Apelul privind decizia de excludere se depune şi se înregistrează în termen de 30 de zile de la data comunicării.

       (5) Litigiile cu Clubul se soluţionează prin arbitraj, in conditii stabilite de comun acord, sau in fata instantelor de judecata.

 

art.18. Calitatea de membru de onoare se acordă de către structurile de conducere persoanelor care prin activitatea şi contribuţia lor sprijină în mod deosebit acţiunile clubului. Membrii de onoare fac parte de drept din Comitetul de Onoare. Calitatea de membru de onoare nu dă drept de vot în adoptarea deciziilor în club.

 

 

Capitolul V. Organizarea clubului

 

       Generalitati

 

art.19. Clubul functioneaza ca filiala a Asociatiei de Inot MASTERS la nivelul localitatii in care acesta isi are sediul social si este format din cel puţin zece membri. Reducerea sub zece a numarului de membri ai unui club duce la desfiintarea clubului.

 

art. 20. Modificarea statutului clubului se face fie ca urmare a introducerii unor modificari in reglementarile din statutul asociatiei privitoare la functionarea cluburilor, fie la initiativa clubului, dar numai cu acordul Consiliului de Conducere al asociatiei. Solicitarea Clubului poate sa fie refuzata de catre Consiliul de Conducere al asociatiei doar daca modificarile propuse sunt in contradictie cu reglementarea generala privind functionarea asociatiei.

 art. 21. (1) Structurile de conducere ale clubului sunt:

a)    Adunarea Generală a clubului

b)    Comitetul de Conducere

a)        Preşedintele de club

(2) Persoanele alese în cadrul structurilor de conducere nu sunt retribuite pentru activitatea desfăşurată conform atributiilor funcţiei pentru care au fost alese.

(3) O persoană nu poate exercita simultan doua funcţii alese în cadrul clubului.

(4) O persoană nu poate exercita simultan o funcţie aleasă şi una executivă sau de control în cadrul clubului.

(5) Un membru ales intr-o structura de conducere nu poate detine mai mult de doua mandate consecutive.

(6) Nici un membru participant la o intrunire nu poate avea mai mult de un mandat de reprezentare a unui alt membru absent. Mandatul acordat trebuie sa fie in forma scrisa.

 

art. 22. Controlul financiar se exercită de catre cenzor sau, daca este cazul, Comisia de Cenzori  in conditiile legii.

 

art. 23. În cadrul clubului, se pot înfiinţa structuri specializate, al căror mod de funcţionare va fi stabilit prin regulamentele de funcţionare ale acestora, aprobate de catre structura de conducere competenta.

 

       Secţiunea I-a. Adunarea Generală a clubului

 

art.24. Conducerea cluburilor se exercită de către Adunarea Generală a clubului. Aceasta este formată din toţi membrii clubului cu drept de vot.

 

art.25. Adunarea Generală a clubului are următoarele atribuţii:

a)      stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale clubului în conformitate cu scopul clubului;

b)     aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului anual pentru club;

c)      alegerea şi revocarea membrilor comitetului de conducere;

d)     numirea şi revocarea cenzorului;

e)     modificarea statutului clubului. Reglementarile privitoare la functionarea clubului din statutul acestuia trebuie sa fie identice cu cele din statutul asociatiei. In acest sens, orice modificari aduse in textul statutului asociatiei, trebuie sa fie operate in cel mai scurt timp posibil si in statutul clubului.;

f)       dizolvarea şi lichidarea clubului, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

g)      deleaga, in limita propriei vointe, diverse competenţe catre comitetul de conducere orice alte atribuţii prevăzute în lege

h)  &n

Clubul

Functionarea clubuluiAfla aici totul despre competitiile de inot masters

Ultimele noutati

Utile pentru membrii

Programare antrenamente Calculator cotizatie Lista contacte Club

Ultimul album foto

Ultimul video

Asociatia de Inot Masters Romania